Privacy verklaring

Dossiervorming

1.  Tijdens de behandelingen komen gegevens naar boven omtrent uw situatie en wat zich tijdens het verloop van de sessies voor heeft gedaan. Deze worden in een dossier vastgelegd. Het betreft hier gegevens als: hulpvraag, klachten, persoonlijke omstandigheden en voortgang van het proces.
2.  Naast inhoudelijke gegevens worden tevens NAW en contactgegevens in uw dossier opgenomen. NAW gegevens worden enkel in het dossier opgenomen om contact met u op te kunnen nemen en facturatie.
3.  De gegevens die in dit dossier zijn vastgelegd worden niet aan derden doorgegeven. Uitzondering hierop kan zijn dat een verslag wordt verstrekt aan een andere behandelaar wanneer behandeling in een later stadium bij een andere behandelaar wordt voortgezet. Hierover zal altijd vooraf contact met u worden gezocht en zal schriftelijke toestemming van u nodig zijn.
4. De bewaartermijn is overeenkomstig de eisen die daaraan worden gesteld door de wet 15 jaar.
5. Indien gewenst kunnen bovenstaande gegevens door cliënt worden ingezien en bij beëindiging van het behandeltraject worden uit ons bestand worden verwijdert. Het verzoek daartoe geschied altijd schriftelijk.

Supervisie en leertherapie

Als leertherapeut ben ik verbonden aan de opleiding tot integraal holistisch massagetherapeut bij Positive Touch, gevestigd te 6971 KN te Brummen, Vosstraat 8.

Persoonsgegevens studenten

Ten behoeve van de leertherapie worden naam, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer van de student, die de opleiding volgt bij Positive Touch, verzameld en vastgelegd.

Doel van verwerking persoonsgegevens studenten

Het verzamelen van persoonsgegevens van studenten is ten behoeve van een verslaglegging van een moment van reflectie op de ontwikkeling, rol en houding van de student als masseur en op de persoonlijke leerontwikkeling van de student in de leertherapie.

Een en ander wordt vastgelegd in een leertherapie-overeenkomst tussen mij en de betreffende student.

Informatie over leertherapieverslaglegging

Voor de leertherapie geldt, dat slechts in geval van stagnatie van de ontwikkeling in de leertherapie of een moment, waarbij de leertherapie zodanig impact heeft op de leerontwikkeling van de student, dat het de deelname aan de opleiding  belemmerd, dit zal worden doorgegeven aan, casu quo besproken, met de docenten van Positive Touch. Een en ander steeds in overleg met de student.   

Van de toestemming van de student tot verslaglegging en de uitwisseling daarvan, tussen mij en de docenten van Positive Touch, blijkt uit het Privacy Statement Opleidingen en de Algemene Voorwaarden van Positive Touch.

AVG verklaring

Directe link naar online AVG verklaring.

Behandelovereenkomst

Overeenkomstig de wet op geneeskundige behandelovereenkomst (WKKGZ) waar de behandelingen binnen onze praktijk onder vallen zijn wij verplicht tot het aangaan van een persoonlijke behandelovereenkomst voor het geven van onze sessies. Deze behandelovereenkomst wordt aan het begin van de eerste sessie met u doorgenomen en ondertekend.

Onderdelen die in deze behandelovereenkomst worden vastgelegd zijn:

1. Overeenstemming over de hulpvraag en het daarbij overeengekomen behandelplan (wat daarbij in grote lijnen wordt overeengekomen).
2. Een schatting van het aantal sessies en het tarief dat per sessie in rekening zal worden gebracht.
3. Instemming over dossiervorming en de gegevens die daarin worden vastgelegd en wat daarmee wordt gedaan (zie hierboven).
4. Instemming met hierboven gestelde privacy statement.
5. Mogelijkheden om de behandeling te beëindigen (zowel door behandelaar als cliënt) en mogelijkheden voor doorverwijzing.
6. Werkwijze in geval van klachten (klachten procedure) en geschillencommissie.

Het huidige privacy statement is bijgewerkt op 16 februari 2022.

Bij vragen over dit statement kan contact worden opgenomen met Coert van den Enk per e-mail of anders telefonisch via 06-42705890.